50 คำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ “ใจ”

50 คำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ “ใจ” มีความหมายเกี่ยวกับใจ 50个带心的泰语生词

 1. ใจดี
  好心:他是一个乐于助人的好心人。
  Hǎoxīn: Tā shì yīgè lèyú zhùrén de hǎoxīn rén.
  เขาเป็นคนใจดีที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น
 2. ใจร้าย 
  狠心:你不要对我太狠心。
  Hěnxīn: Nǐ bùyào duì wǒ tài hěnxīn.
  ใจร้าย: อย่าใจร้ายกับฉันเกินไป
  心狠:他这个人比较心狠。
  Xīn hěn: Tā zhège rén bǐjiào xīn hěn.
  เขาคนนี้ค่อนข้างใจร้าย
 3. ใจดำ
  心黑:这个人心太黑。
  Xīn hēi: Zhège rén xīntài hēi.
  คนนี้ใจดำมาก
  黑心:他是一个黑心的老板。
  Hēixīn: Tā shì yīgè hēixīn de lǎobǎn.
  เขาเป็นเถ่าแก่ที่ใจดำคนหนึ่ง
 4. ใจร้อน
  心急:做什么事情不要太心急。
  Xīnjí: Zuò shénme shìqíng bùyào tài xīnjí.
  ทำเรื่ออะไรๆอย่าใจร้อน
  你太心急,无法解决这个问题。
  Nǐ tài xīnjí, wúfǎ jiějué zhège wèntí.
  คุณใจร้อนเกินไป ไม่มีทางแก้ปัญหานี้ได้ 
 1. ใจเย็น
  冷静:你能不能冷静点儿?
  Lěngjìng: Nǐ néng bùnéng lěngjìng diǎn er?
  คุณใจเย็นหน่อยได้ไหม
 1. ใจแข็ง
  硬心肠:铁石心肠:你真是铁石心肠。
  Yìng xīncháng: Tiěshí xīncháng: Nǐ zhēnshi tiěshí xīncháng.
  คุณใจแข็งจริงๆ
  我觉得你是个硬心肠的男人。
  Wǒ juédé nǐ shìgè yìng xīncháng de nánrén
  ฉันรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ชายใจแข็ง
 1. ใจอ่อน

心软:当我看到他的时候我心软了。

Xīnruǎn: Dāng wǒ kàn dào tā de shíhòu wǒ xīnruǎnle.

ตอนฉันเห็นเขาใจฉันอ่อนเลย

 1. ใจกว้าง

心宽:别想太多了,把心放宽点儿。

Xīnkuān: Bié xiǎng tài duōle, bǎ xīn fàngkuān diǎn er.

อย่าคิดมาก เปิดใจกว้างๆหน่อย

 1. ใจแคบ

小心眼儿:你也太小心眼儿了,为这点儿事还生气。/别这么小心眼。

小气 Xiǎoqì   心胸狭窄 xīnxiōng xiázhǎi

Xiǎoxīnyǎn er: Nǐ yě tài xiǎoxīnyǎn erle, wèi zhè diǎn er shì hái shēngqì./Bié zhème xiǎoxīnyǎn. คุณก็ใจแคบเกินไป เรื่องเล็กแค่นี้ก็โกรธ อย่าใจแคบอย่างนี้

 1. ใจป้ำ

慷慨:他慷慨地请我吃了顿饭。

Kāngkǎi: Tā kāngkǎi dì qǐng wǒ chīle dùn fàn.เขาใจป้ำเลี้ยงข้าวฉันมื้อใหญ่

 1. ใจกล้า

大胆:他弟弟是个大胆的孩子。

Dàdǎn: Tā dìdì shìgè dàdǎn de háizi.น้องชายของเขาเป็นเด็กใจกล้า

            能大胆一点儿,别怕别人笑你。

Néng dàdǎn yīdiǎn er, bié pà biérén xiào nǐ.ใจกล้าๆหน่อยได้ไหม ไม่ต้องกลังคนหัวเราะคุณ

胆大/胆子大:他从小就胆子大,连蛇都敢抓。

Dǎn dà/dǎnzi dà: Tā cóngxiǎo jiù dǎnzi dà, lián shé dōu gǎn zhuā.

เขาใจกล้าตั้งแต่เด็ก แม้กระทั่งงูก็กล้าจับ

 1. ใจลอย

发愣:别发愣,好好开车。

Fālèng: Bié fālèng, hǎohǎo kāichē.อย่าใจลอย ขับรถดีๆ

     发呆:他也不说话,坐那里发呆。

     Fādāi: Tā yě bù shuōhuà, zuò nàlǐ fādāi.เขาไม่พูดจา นั่งเหม่อลอยอยู่ตรงนั้น

 1. ใจแตก

宠坏了:/惯坏了 他从小就被他的父亲宠坏了,从来不知道什么是“不”。

Chǒng huàile:/Guàn huàile tā cóngxiǎo jiù bèi tā de fùqīn chǒng huàile, cónglái bu zhīdào shénme shì “bù”.เขาถูกพ่อแม่ทำใจแตกตั้งแต่เด็ก ไม่เคยรู้จักว่าอะไรคือ”ไม่”

 1. ใจสลาย 

心碎:心碎的感觉你永远不知道。

Xīn suì: Xīn suì de gǎnjué nǐ yǒngyuǎn bù dǒng.คุณไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกใจสลาย

 1. ตรอมใจ

心酸:电影的结局令人心酸。

Xīnsuān: Diànyǐng de jiéjú lìng rén xīnsuān.

 1. ดีใจ

开心:他送给我一个礼物,我很开心。/高兴

kāixīn: Tā sòng gěi wǒ yīgè lǐwù, wǒ hěn kāixīn./Gāoxìng

เขาให้ของขวัญฉันมาชิ้นหนึ่ง ฉันดีใจมาก

 1. เสียใจ

伤心:谁都有伤心的时候。Shāngxīn: Shéi dōu yǒu shāngxīn de shíhòu.

ใครๆก็มีเวลาที่เสียใจกันทั้งนั้น

他哭的很伤心,你去劝劝她吧。T ā kū de hěn shāngxīn, nǐ qù quàn quàn tā ba.

เขาร้องไห้อย่างเสียใจ คุณปลอบเขาหน่อย

 1. เจ็บใจ

心痛: 最心痛的是你离开了我。

Xīntòng: Zuì xīntòng de shì nǐ líkāile wǒ. เจ็บใจที่สุกคือคุณทิ้งฉันไป

痛心:得知这个消息他痛心地哭了。

Tòngxīn: Dé zhī zhège xiāoxī tā tòngxīn dì kūle.เมื่อรู้ข่าวนี้เขาก็ร้องไห้อย่างเจ็บใจ

 1. สบายใจ

舒心:在这里工作我觉得很舒心。

shūxīn: Zài zhèlǐ gōngzuò wǒ juédé hěn shūxīn.

ทำงานที่นี่ ฉันรู้สึกสบายใจ

 1. กลุ้มใจ

烦恼:有什么烦恼的事儿可以跟我谈谈心。

Fánnǎo: Yǒu shé me fánnǎo de shì er kěyǐ gēn wǒ tán tánxīn.

มีเรื่องอะไรกลุ้มใจ คุยกับฉันได้นะ

 1. โล่งใจ

松口气:考试已经结束,大家可以松口气了。

Sōng kǒuqì: Kǎoshì yǐjīng jiéshù, dàjiā kěyǐ sōng kǒuqìle.

การสอบจบลงไปแล้ว ทุกคนโล่งใจได้แล้ว

 1. หนักใจ

犹豫不定:我在工作上去和留之间犹豫不决

Yóuyù bùdìng: Wǒ zài gōngzuò shàngqù hé liú zhī jiān yóuyù bù jué

ผมหนักใจในการทำงานว่าจะลาออก หรืออยู่ต่อ

拿不定主意:ná bùdìng zhǔyì: 犯难: Fànnán:

 1. เกรงใจ

不好意思:他帮过我好几次了,实在不好意思再去找他.

Bù hǎoyìsi: Tā bāngguò wǒ hǎojǐ cìle, shízài bù hǎoyìsi zài qù zhǎo tā.

เขาช่วยฉันหลายรอบมากแล้ว เกรงใจที่จะไปหาเขาอีก

 1. ถูกใจ

顺心:遇上不顺心的事儿了?

Shùnxīn: Yù shàng bù shùnxīn de shì erle? เจอเรื่องอะไรไม่ถูกใจหรอ

 1. พอใจ

满意:经理对我的工作很满意。

Mǎnyì: Jīnglǐ duì wǒ de gōngzuò hěn mǎnyì.ผู้จัดการพอใจงานของฉัน

 1. ชื่นใจ

痛快:洗了个凉水澡,痛快极了。

Tòngkuài: Xǐle gè liángshuǐ zǎo, tòngkuài jíle.

อาบน้ำเย็นๆ ชื่นใจมากเลย

 1. ภูมิใจ

自豪:他考了全年级第一,感到很自豪。

Zìháo: Tā kǎole quán niánjí dì yī, gǎndào hěn zìháo.

เขาสอบได้ที่1ในระดับชั้น รู้สึกภูมิใจมาก

 1. นอกใจ

出轨:你要敢出轨,我就……。(杀了你)

    移情别恋:你要是移情别恋怎么办?

    ……外面有人了。…… Wàimiàn yǒurénle. มีคนข้างนอก

Chūguǐ: Nǐ yào gǎn chūguǐ, wǒ jiù…….ถ้าคุณกล้านอกใจ ฉันจะ…

    Y í qíng bié liàn: Nǐ yàoshi yí qíng bié liàn zěnme bàn?

ถ้าคุณนอกใจฉันจะทำอย่างไร

 1. หลายใจ

 :别相信花心男人说的话。

Huāxīn: Bié xiāngxìn huāxīn nánrén shuō dehuà.อย่าเชื่อคำพูดผู้ชายหลายใจ

    吃着碗里看着锅里

    Chīzhe wǎn lǐ kànzhe guō lǐ กินในจานอยู่ แต่มองในหม้อ

 1. ใจเดียว รักเดียวใจเดียว

一心一意:我是一心一意地爱着你。

Yīxīnyīyì: Wǒ shì yīxīnyīyì dì àizhe tā.ผมรักคุณอย่างรักเดียวใจเดียว

 1. ตั้งใจ

专心:上课的时候要专心听讲。

                 写作业要专心,你们一边看电视一边写。

Zhuānxīn: Shàngkè de shíhòu yào zhuānxīn tīngjiǎng.

                 Xiě zuòyè yào zhuānxīn, nǐmen yībiān kàn diànshì yībiān xiě.

 1. ตัดสินใจ

决心:我决心上最好的大学。

juéxīn: Wǒ juéxīn shàng zuì hǎo de dàxué.ฉันตัดสินใจเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด

 1. มั่นใจ

信心:我对学好汉语很有信心。

    确信:我确信他能成功。

Xìnxīn: Wǒ duì xuéhǎo hànyǔ hěn yǒu xìnxīn.ฉันมั่นใจในการเรียนภาษาจีน

            Quèxìn: Wǒ quèxìn tā néng chénggōng.ฉันมั่นใจว่าเขาจะประสบความสำเร็จ

 1. แน่ใจ

肯定:他说的不肯定,可能来可能不来。

 确定:我还没确定什么时候回中国。

Kěndìng: Tā shuō de bù kěndìng, kěnéng lái kěnéng bù lái.

      Quèdìng: Wǒ hái méi quèdìng shénme shíhòu huí zhōngguó.

ที่เขาพูดยังไม่แน่ใจ อาจจะมาอาจจะไม่มา

ยังไม่แน่ใจว่าจะกลับจีนเมื่อไหร่

 1. สนใจ

关心:他只关心他自己。

在乎:别人怎么说,我全部在乎。

guānxīn: Tā zhǐ guānxīn tā zìjǐ.เขาสนใจแต่ตัวเอง

Zàihū: Biérén zěnme shuō, wǒ quánbù zàihū. คนอื่นพูดยังไง ฉักก็ไม่สนใจ

 1. เอาใจ (ใส่ใจ)

关心:他对女朋友十分关心。

     体贴:我的老师非常体贴学生。

Guānxīn: Tā duì nǚ péngyǒu shífēn guānxīn.เขาเอาใจแฟนสาวมาก

     Tǐtiē: Wǒ de lǎoshī fēicháng tǐtiē xuéshēng.ครูของฉันใส่ใจนักเรียนมาก

 1. ตามใจ

惯:你怎么这样惯着孩子。

Guàn: Nǐ zěnme néng zhèyàng guànzhe háizi. ทำไมคุณตามใจลูกได้ขนาดนี้

      随便:今天我请客,你想吃什么随你便。

      Suíbiàn: Jīntiān wǒ qǐngkè, nǐ xiǎng chī shénme suí nǐ biàn.

วันนี้ผมเลี้ยง คุณอยากกินอะไรตามใจเลย

 1. แปลกใจ

惊讶    他的话使大家感到惊讶。

Jīngyà    tā dehuà shǐ dàjiā gǎndào jīngyà. คำพูดของเขาทำให้ทุกคนแปลกใจ

 1. ไว้ใจ

信任:我很信任我的朋友。

Xìnrèn: Wǒ hěn xìnrèn wǒ de péngyǒu. ฉันเชื่อใจเพื่อนของฉันมาก

 1. ตกใจ

吓一跳:一条大狗跑出来把我吓一跳。

Xià yī tiào: Yītiáo dà gǒu pǎo chūlái bǎ wǒ xià yī tiào. 

สุนัขตัวใหญ่วิ่งออกมาทำเอาฉันตกใจ

 1. สมัครใจ เต็มใจ  

心甘情愿 我是心甘情愿地想帮你。

Xīngānqíngyuàn wǒ shì xīngānqíngyuàn de xiǎng bāng nǐ.ฉันเต็มใจที่จะช่วยคุณ

 1. เปลี่ยนใจ 

变心 我对你永远都不会变心。

Biànxīn wǒ duì nǐ yǒngyuǎn dōu bù huì biànxīn. ฉันไม่มีวันเปลี่ยนใจจากคุณ

 1. หายใจ 

呼吸:我想去外边呼吸一下新鲜空气。

Hūxī: Wǒ xiǎng qù wàibian hūxī yīxià xīnxiān kōngqì. 

ฉันออกไปข้างนอกสูดอากาศบริสุทธิ์สักหน่อย

 1. ใจหาย

吃惊:这件事使我大吃一惊。

Chījīng: Zhè jiàn shì shǐ wǒ dàchīyījīng.ฉันใจหายกับเรื่องนี้มาก

 1. ใจจะขาด

……死了:我想死你了。

…… Sǐle: Wǒ xiǎng sǐ nǐle.ฉันคิดถึงเธอใจจะขาด

 1. ใจจดใจจ่อ

集中精神/集中精力/集中注意力 

Jízhōng jīngshén/jízhōng jīnglì/jízhōng zhùyì lì

我只是想集中精神干我自己的事。

Wǒ zhǐshì xiǎng jízhōng jīngshén gàn wǒ zìjǐ de shì.ฉันแค่อยากจดจ่อกับเรื่องของตัวเอง

 1. จริงใจ

真心:你是真心爱我吗?hēnxīn: Nǐ shì zhēnxīn ài wǒ ma? คุณรักฉันอย่างจริงใจไหม

 1. เห็นใจ

同情:她哭着说了她的伤心事,我很同情她。

Tóngqíng: Tā kūzhe shuōle tā de shāngxīn shì, wǒ hěn tóngqíng tā.
เขาร้องไห้เล่าเรื่องของเขา ฉันเห็นใจเขามาก

 1. ขวัญใจ

心上人:谁是你的心上人?

Xīnshàngrén: Shéi shì nǐ de xīnshàngrén?ใครคือขวัญใจชองคุณ

 1. เข้าใจ

懂:我真不懂他为什么生气。

Dǒng: Wǒ zhēn bù dǒng tā wèishéme shēngqì. ฉันไม่เข้าใจจริงๆ ทำไมเขาถึงโกรธ

明白:你的意思我已经明白了。

 Míngbái: Nǐ de yìsi wǒ yǐjīng míngbáile. ฉันเข้าใจความหมายของคุณแล้ว

                  我不明白他为什么生气。 

Wǒ bù míngbái tā wèishéme shēngqì.ฉันไม่เข้าใจจริงๆ ทำไมเขาถึงโกรธ

了解:  我了解中国文化。(เข้าใจเรื่องราวอย่างชัดเจนลึกซึ้ง)

Wǒ liǎojiě zhōngguó wénhuà.

%d bloggers like this: