เกร็ดภาษาญี่ปุ่น Category

เกร็ดภาษาญี่ปุ่น

・ すみません กับ ごめんなさい ต่างกันอย่างไร

รายละเอียดเพิ่มเติม